neregulovaný odberateľ elektriny

sú všetky podniky s ročnou spotrebou nad 30 MWh elektriny alebo 100 MWh plynu, ktoré nespadajú do kategórie regulovaných odberateľov elektriny a odoberajú elektrickú energiu od dodávateľa elektrickej energie podľa zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii.