Podmienky používania

Podmienky používania

Tieto Podmienky pre používateľov web stránky www.fuergy.com a jej podstránok (ďalej ako „webová stránka“ a podmienky pre používateľov ďalej ako „podmienky“) sa vzťahujú na váš prístup na webovú stránku spoločnosti FUERGY Industries j.s.a., ktorú prevádzkuje spoločnosť FUERGY Industries j. s. a., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52083799, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sja, vložka č.: 65/B (ďalej ako „FUERGY Industries j. s. a.“, „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare a čísle).

Vstupom na webovú stránku a/alebo zaškrtnutím políčka "Súhlasím s podmienkami pre používateľov" potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali, porozumeli im, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Podmienky sú určené pre fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby - obchodné spoločnosti a ďalšie.

Podmienky upravujú váš prístup na webovú stránku. Ak s podmienkami nesúhlasíte (alebo ich nemôžete dodržiavať), nie ste oprávnení na webovú stránku vstupovať. Ak vykonáme zmeny podmienok, oznámime ich aktualizáciou vyššie uvedeného dátumu „poslednej aktualizácie“.

Aby ste mohli webovú stránku používať, musíte (a) mať 18 rokov alebo viac (upozorňujeme, že v niektorých krajinách môžu platiť osobitné vekové obmedzenia) alebo disponovať súhlasom rodiča alebo opatrovníka s podmienkami a (b) mať oprávnenie vstúpiť s nami do právneho vzťahu, ktorej skutočnosti nesmie brániť žiadny platný všeobecne záväzný právny predpis.

AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Obsah webovej stránky a samotná webová stránka sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve vrátane autorských práv a iných platných vlastníckych práv. Nesmiete reprodukovať, distribuovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne vystavovať, predvádzať, sťahovať alebo akokoľvek upravovať akékoľvek kópie materiálov dostupných na webovej stránke, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté alebo uvedené inak. Žiadna skutočnosť uvedená na webovej stránke sa nesmie chápať ako implicitné, nepriame alebo iné udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky, loga alebo značky služieb zobrazenej na webovej stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

Všetky naše ochranné známky, značky služieb, obchodné názvy, logá, názvy domén a akékoľvek iné prvky patriace spoločnosti FUERGY Industries j.s.a., (ďalej len „prvky značky“) sú výhradným vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Podmienky vám neudeľujú žiadne práva na používanie akýchkoľvek prvkov značky, či už na komerčné alebo nekomerčné použitie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníkov nesmiete používať žiadne metatagy ani iný „skrytý text“ využívajúci text „FUERGY"“ alebo akékoľvek iné prvky značky.

Všetky ostatné ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktov a názvy spoločností alebo logá uvedené alebo použité na webovej stránke sú majetkom ich príslušných vlastníkov a bez povolenia príslušného vlastníka ochrannej známky nesmú byť kopírované, napodobňované alebo používané v celku, ani sčasti, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté alebo uvedené inak. Odkaz na akékoľvek výrobky, služby, procesy alebo iné informácie prostredníctvom názvu, ochrannej známky, výrobcu, dodávateľa alebo iným spôsobom nepredstavuje ani neznamená naše schválenie, sponzorstvo alebo odporúčanie.

PREVZATIE RIZIKA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Súhlasíte a beriete na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zlyhania v komunikácii, poruchy, chyby, skreslenia alebo omeškania, ktoré môžu pri používaní webovej stránky nastať, nech sú spôsobené akokoľvek.

Vynaložíme primerané úsilie na overenie presnosti akýchkoľvek informácií dostupných na webovej stránke alebo jej prostredníctvom, ale neposkytujeme žiadne vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o akékoľvek informácie sprístupnené prostredníctvom webovej stránky, akékoľvek hypertextové odkazy na webové lokality tretích strán, ani akékoľvek porušenie bezpečnosti spojené s prenosom informácií prostredníctvom webovej stránky alebo akejkoľvek webovej lokality prepojenej s našou webovou stránkou.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa webová stránka spolu so všetkými informáciami dostupnými jej prostredníctvom poskytuje v stave, v akom je aktuálne dostupná, bez akýchkoľvek záruk. Nevyhlasujeme ani nezaručujeme, že webová stránka alebo akékoľvek informácie dostupné prostredníctvom nej:

(a) budú bezpečné alebo dostupné v určitom čase alebo na určitom mieste;
(b) budú obsahovo presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné alebo že akékoľvek nedostatky alebo chyby budú odstránené;
(c) nebudú obsahovať vírusy alebo iné škodlivé zložky.

Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že webovú stránku používate na vlastné riziko.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v maximálnom rozsahu povolenom akýmkoľvek platným zákonom nebudete považovať tretie strany alebo osoby spojené so spoločnosťou FUERGY Industries j. s. a. za zodpovedné za akúkoľvek škodu spôsobenú alebo súvisiacu s používaním alebo nemožnosťou používať webovú stránku na základe akéhokoľvek dôvodu alebo konania akéhokoľvek druhu v akejkoľvek jurisdikcii a že žiadna z tretích strán alebo osôb spojených so spoločnosťou FUERGY Industries j. s. a. nebude zodpovedná za akúkoľvek škodu akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcu z používania alebo nemožnosti používať webovú stránku.

PREPOJENIE NA WEBOVÚ STRÁNKU A FUNKCIE SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Za nasledujúcich podmienok môžete zverejniť odkaz na webovú stránku:

(a) odkaz uverejníte dôvodne a zákonným spôsobom;
(b) zverejnením odkazu nepoškodíte našu povesť ani ju nezneužijete;
(c) bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu neuverejníte odkaz s cieľom naznačiť akékoľvek spojenie, schválenie alebo podporu zo strany spoločnosti FUERGY Industries j. s. a.

ODKAZY Z WEBOVEJ STRÁNKY

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné lokality a zdroje tretích strán. Beriete na vedomie, že takéto odkazy tretích strán môžu byť poskytnuté na informačné účely alebo na účely reklamy služieb alebo produktov tretích strán a spoločnosť FUERGY Industries j. s. a. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ujmu alebo ušlý zisk, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s ich používaním.

Týmto beriete na vedomie, že pri prístupe na webové lokality tretích strán, na ktoré odkazuje webová stránka, tak robíte na vlastné riziko a podliehate podmienkam používania daných webových lokalít. Neschvaľujeme, nepotvrdzujeme ani nepreberáme žiadne záruky za informácie, produkty, služby alebo odporúčania poskytované na webových stránkach tretích strán. Keď navštívite webovú lokalitu tretej strany pomocou odkazu na našej webovej stránke, postupy zhromažďovania, používania a ochrany údajov na prepojenej webovej lokalite sa môžu líšiť od postupov spoločnosti FUERGY Industries j. s. a. Z tohto dôvodu by ste sa mali oboznámiť so zásadami ochrany osobných údajov a bezpečnostnými postupmi prepojenej webovej lokality. Spoločnosť FUERGY Industries j. s. a. si vyhradzuje právo zrušiť akékoľvek prepojenie na webovú lokalitu podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia používateľov vlastnej webovej stránky.

ODŠKODNENIE

Beriete tiež na vedomie, že spoločnosť FUERGY Industries j. s. a. a naši dodávatelia, poskytovatelia licencií, ich príslušní riadiaci pracovníci, vedúci pracovníci, zamestnanci a zástupcovia, ako aj všetky subjekty zapojené do vývoja FUERGY nenesú a nebudú niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nároky, žaloby, škodu, straty, náklady alebo výdavky vrátane súdnych poplatkov, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s používaním webovej stránky inak, ako je výslovne povolené v týchto podmienkach, alebo v dôsledku porušenia týchto podmienok.

PRERUŠENIE FUNKČNOSTI, ÚPRAVA A UKONČENIE PREVÁDZKY WEBOVEJ STRÁNKY

Vynaložíme primerané úsilie na zachovanie funkčnosti webovej stránky. Prevádzka webovej stránky môže byť dočasne prerušená v dôsledku technických problémov alebo údržby. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi si vyhradzujeme právo pravidelne a kedykoľvek dočasne alebo natrvalo upraviť alebo ukončiť funkcie a vlastnosti webovej stránky, o čom máme právo, nie však povinnosť informovať používateľov webovej stránky, a to všetko bez toho, aby sme voči vám niesli zodpovednosť za prerušenie prevádzky, úpravu alebo ukončenie funkčnosti webovej stránky, s výnimkou prípadov, keď to všeobecne záväzné právne predpisy neumožňujú. Rozumiete, súhlasíte a akceptujete skutočnosť, že nemáme povinnosť udržiavať, poskytovať podporu, vylepšovať alebo aktualizovať webovú stránku, ani poskytovať celý alebo akýkoľvek konkrétny obsah prostredníctvom webovej stránky.

SPRÁVANIE POUŽÍVATEĽA

Pri prístupe na webovú stránku sa zaväzujete, že sa nedopustíte žiadneho protiprávneho konania a že ste výlučne zodpovední za svoje konanie pri používaní webovej stránky. Webovú stránku nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný, či už na základe týchto podmienok alebo platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Bez obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedeného sa zaväzujete, že nebudete:

(a) používať webovú stránku spôsobom, ktorý by mohol zasahovať, narúšať, negatívne ovplyvniť alebo
(b) brániť ostatným používateľom v plnohodnotnom využívaní webovej stránky, alebo ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť fungovanie webovej stránky;
(c) používať webovú stránku na podporu alebo sa inak zapájať do akýchkoľvek nezákonných činností vrátane nezákonných hazardných hier, podvodov, prania špinavých peňazí alebo teroristických aktivít;
(d) pristupovať na webovú stránku pomocou, alebo použiť za účelom získavania údajov, akéhokoľvek robota, pavúka, crawlera, scrapera alebo iné automatizované prostriedky alebo rozhranie, ktoré sme neposkytli;
(e) pokúšať sa o prístup k akejkoľvek službe alebo oblasti webovej stránky, ku ktorej nemáte oprávnenie;
(f) zaviesť na webovú stránku akýkoľvek vírus, trójskeho koňa, červy, logické bomby alebo iný škodlivý materiál;
(g) poskytovať nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie; alebo
(h) povzbudzovať alebo navádzať akúkoľvek tretiu stranu, aby sa zapojila do niektorej z činností zakázaných podľa tejto časti.

OTÁZKY & KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky alebo pripomienky týkajúce sa webovej stránky môžete zasielať na adresu info@fuergy.com.