Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn: Automotive závod

Odberné miesto: Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, Námestovo

Batériové úložisko brAIn slúži na smart riadenie výroby a spotreby elektrickej energie odberného miesta. Závod Yanfeng má ročnú spotrebu elektrickej energie približne 52 GWh, 24/7 prevádzku, vlastnú fotovoltickú elektráreň a nestretáva sa s významnejšími výpadkami prúdu, ktoré by mali vplyv na plynulý chod výrobných procesov. Celá kapacita úložiska je tak vyhradená na poskytovanie regulačných služieb a čiastočne aj na riešenie mikrovýpadkov. Vďaka nášmu riešeniu závod výrazne znížil svoje náklady na energie vrátane svojej uhlíkovej stopy. Celková návratnosť úložiska sa pritom v Q2 2022 pohybovala na úrovni menej ako dva roky.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 432 kWh
 • 250 kWp

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn + riadenie fotovoltiky: Textilný závod

Odberné miesto: Müller Textiles, Humenné

Závod Müller Textiles funguje 24/7, disponuje strešnou fotovoltikou a jeho ročná spotreba elektrickej energie v objeme približne 4,5 GWh je dostatočne vysoká pre inštaláciu veľkokapacitného batériového úložiska brAIn. Vďaka nepretržitej prevádzke sa brAIn dokáže priebežne nabíjať a vybíjať aj počas víkendov, čo sa premieta do rýchlejšej návratnosti zelených technológií. Tá je pri cenách elektrickej energie z Q2 2022 niekde na úrovni štyroch rokov, a to dokopy pre úložisko a fotovoltiku. Vďaka nášmu smart riešeniu (vrátane flexibility brAIn pre chladiace systémy – viď samostatná referencia) závod maximalizoval výrobu elektriny z fotovoltiky a dosiahol zníženie uhlíkovej stopy až o 89%. V pláne je tiež rozšírenie fotovoltického systému o 700 kWp inštalovaného výkonu a kapacity úložiska o ďalších 432 kWh, čím sa závod s najväčšou pravdepodobnosťou stane uhlíkovo pozitívnym.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 432 kWh
 • 499 kWp

Veľkokapacitné batériové úložisko brAIn + riadenie fotovoltiky: Mraziarne

Odberné miesto: MRAZIARNE SERVIS, Prešov

Batériové úložisko brAIn v prešovskej spoločnosti MRAZIARNE SERVIS spol. s r.o. je naším prvým exteriérovým úložiskom s kapacitou 216 kWh. Inštalovali sme ho ako doplnok k fotovoltike s inštalovaným výkonom 400 kWp a v ďalšom kroku bude toto riešenie rozšírené aj o službu flexibilita brAIn pre mraziarenské komory a kompresory. Nakoľko sa prevádzková budova nachádza v záplavovej oblasti, úložisko sme osadili na 1,5-metrovú kovovú plošinu. Okrem zelených technológií získali mraziarne aj preukázateľné zníženie emisií CO2 z prevádzky, maximálne využitie zelenej energie, percentuálny podiel z celkových dosiahnutých úspor (vrátane navýšenia podielu po skončení zmluvy), čiastočné pokrývanie mikrovýpadkov, 100-percentnú toleranciu na odchýlku, nulové starosti s prípravou projektu, schváleniami a administratívou, ako aj automaticky generované plány výroby a spotreby elektriny softvérom FUERGY.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac o tomto projekte sa dočítate na našom blogu.

 • 216 kWh
 • 400 kWp

flexibilita brAIn pre tepelné čerpadlá: Národný futbalový štadión

Odberné miesto: ŠK Slovan, Bratislava

Národný futbalový štadión je jedinečná stavba premyslená do posledného detailu. Pýši sa titulom najmodernejšieho a „najzelenšieho“ štadióna v strednej Európe nakoľko až 50% spotrebovanej elektrickej energie dokáže pokryť z obnoviteľnej energie. Pre jednu z využívaných technológií – tepelné čerpadlá voda / voda s maximálnym výkonom 3 150 kW sme nasadili našu digitálnu nadstavbu – flexibilitu brAIn. Tepelné čerpadlá slúžia mimo iného aj na vyhrievanie trávnika alebo chladenie a ponúkajú veľký priestor pre reguláciu. Úspory, ktoré futbalový štadión dosahuje už iba vďaka využívaniu samotných tepelných čerpadiel, sa tak rozširujú o finančný efekt z poskytovania agregovanej flexibility. 

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac sa o Flexibilite brAIn dočítate na našom blogu.

 • 3 150 kW

flexibilita brAIn pre pec a vodnú elektráreň: Železiarne

Odberné miesto: Železiarne Podbrezová

Pre spoločnosť Železiarne Podbrezová sme v rámci Flexibility brAIn nasadili smart riadenie oblúkovej pece a výroby malej vodnej elektrárne Jasenie, ktoré sa využívajú pri tavbe železa. Regulácia prebieha iba v rozsahu a po dobu, ktorá žiadnym spôsobom neovplyvňuje samotný výrobný proces a kvalitu výsledných produktov. Výsledkom je výrazná úspora na nákladoch na energie a na produkcii emisií CO2 v procese výroby a distribúcie elektrickej energie. V prípade železiarní bolo dosiahnuté aj celkové zníženie spotreby elektrickej energie. Vzhľadom na veľký objem regulačného výkonu predstavuje finančný efekt dosahovaný s riešením FUERGY nezanedbateľnú nákladovo optimalizovanú položku. Implementácia tohto čisto softvérového riešenia trvala približne 2 týždne.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac sa o Flexibilite brAIn dočítate na našom blogu.

 • 37,5 MW

flexibilita brAIn pre tepelné čerpadlo: Rezidenčná budova

Odberné miesto: Matadorka, Bratislava

Pre budovu Matadorka sme nasadili smart riadenie spotreby tepelného čerpadla. Flexibilita brAIn podľa situácie v prenosovej sústave a obchodných systémov dodávateľa elektrickej energie reguluje výkon tepelného čerpadla tak, aby boli dosiahnuté čo najväčšie úspory. Regulácia prebieha iba v rámci stanovených limitov a v žiadnom prípade neovplyvňuje prevádzku čerpadla alebo komfort rezidentov. Efekt regulácie sa premieta do nižších nákladov na energie a nižšej uhlíkovej stopy budovy.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac sa o Flexibilite brAIn dočítate na našom blogu.

 • 600 kW

flexibilita brAIn pre chladiace systémy: Textilný závod

Odberné miesto: Müller Textiles, Humenné

Ako doplnok k smart batériovému úložisku brAIn sme pre textilný závod Müller Textiles spustili aj smart riadenie chladiacich systémov. Softvérové riešenie Flexibilita brAIn autonómne reguluje výkon chladiacich systémov podľa situácie v prenosovej sústave a obchodných systémov dodávateľa elektrickej energie a dokonca je ešte efektívnejšia, ak je nasadená spolu s batériovým úložiskom. Vtedy výkon spotrebičov, a teda aj samotná spotreba energie, nie je regulovaná iba samotným softvérom, ale aj prostredníctvom nabíjania a vybíjania batérií. Výsledkom sú ešte vyššie úspory na nákladoch na elektrickú energiu a na produkcii uhlíkových emisií.

Investícia zo strany odberného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

Viac sa o Flexibilite brAIn dočítate na našom blogu.

 • 700 kW

Regulátor trAId pre paroplynový cyklus a kogeneračné jednotky: Tepláreň

Výrobné miesto: Veolia, Levice

Teplárne ponúkajú ideálny priestor pre nasadenie produktu trAId by FUERGY. Pre spoločnosť Veolia sme túto technológiu implementovali v druhej polovici roka 2021. Presnejšie ide o smart riadenie výroby elektrickej energie prostredníctvom šiestich kogeneračných jednotiek s výkonom 2 MW a paroplynového cyklu, súčasťou ktorého je plynová turbína s výkonom 40 MW s kondenzačnou jednotkou. trAId autonómne reguluje tieto zdroje s cieľom dosiahnuť čo najlepší finančný výnos pri poskytovaní podporných služieb mFRR+ / mFRR- pričom využíva ich tolerančný rozsah v zmysle technických podmienok pre mFRR+ / mFRR-.

 • 52 MW

Regulátor trAId pre kogeneračné jednotky: Chemický závod

Výrobné miesto: Chemosvit Energochem, Svit

Spoločnosť Chemosvit Energochem sa mimo iného zaoberá aj výrobou a rozvodom tepelnej a elektrickej energie. Elektrina sa spotrebováva buď priamo v areáli spoločnosti Chemosvit alebo slúži na poskytovanie podporných služieb mFRR+ / mFRR-. Riešenie trAId ponúka smart riadenie kogeneračných jednotiek s celkovým výkonom 2 MW a má za úlohu maximalizovať finančný efekt pri poskytovaní podporných služieb.

Investícia zo strany výrobného miesta: 0 EUR v rámci modelu Energia ako Služba.

 • 2 MW