Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky www.fuergy.com a jej podstránok (ďalej ako „webová stránka“ a Zásady ochrany osobných údajov ďalej ako „zásady“) sa vzťahujú na váš prístup na webovú stránku spoločnosti FUERGY Industries j.s.a., ktorú prevádzkuje spoločnosť FUERGY Industries j. s. a., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52083799, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sja, vložka č.: 65/B (ďalej ako „FUERGY Industries j. s. a.“, „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare a čísle).

Vstupom na webovú stránku a/alebo zaškrtnutím políčka „Súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov“ potvrdzujete, že ste si tieto zásady prečítali, porozumeli im, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Tieto zásady sú určené pre fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby – obchodné spoločnosti a ďalšie. Tieto zásady ochrany osobných údajov zohľadňujú Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie GDPR“), ako aj slovenský zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“). V prípade, že tieto zásady ochrany osobných údajov niektoré práva a povinnosti neupravujú vôbec alebo ich upravujú odlišne od ustanovení nariadenia GDPR a/alebo zákona, príslušné ustanovenia nariadenia GDPR a/alebo zákona sa uplatňujú bez ohľadu na ustanovenia obsiahnuté/neobsiahnuté v týchto zásadách.

Upozorňujeme, že udelenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov tak, ako je uvedené v týchto zásadách, je nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou na používanie našej webovej stránky. Naše služby v rámci webovej stránky nie je možné poskytnúť, pokiaľ nám neudelíte súhlas zaškrtnutím políčka: "Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov" podľa nariadenia GDPR a zákona.

Tieto zásady sa vzťahujú na váš prístup na webovú stránku. Ak so zásadami nesúhlasíte (alebo ich nemôžete dodržiavať), nemôžete na webovú stránku pristupovať. Ak v zásadách vykonáme nejaké zmeny, tieto vám oznámime aktualizáciou vyššie uvedeného dátumu „Poslednej aktualizácie“ a zverejnením oznámenia na webovej stránke, ktoré je potrebné akceptovať.

Na to, aby ste mohli používať webovú stránku, musíte (a) mať 18 rokov alebo viac (upozorňujeme, že v niektorých krajinách môžu platiť osobitné vekové obmedzenia) alebo mať súhlas rodiča alebo opatrovníka s týmito zásadami a (b) mať oprávnenie vstúpiť s nami do právneho vzťahu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov fyzických osôb (ďalej ako „dotknuté osoby“) je pre nás najvyššou prioritou. Je veľmi dôležité, aby ste pochopili, ako a prečo zhromažďujeme, používame a zdieľame údaje o dotknutých osobách, ktoré vstupujú na webovú stránku a používajú ju, alebo s nami vstupujú do iných interakcií. Prijali sme primerané technické a prevádzkové opatrenia na ochranu nami uchovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom a zneužitím. Naše bezpečnostné postupy sa pravidelne revidujú a prispôsobujú technologickému pokroku.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad alebo webovej adresy môžete zasielať na adresu privacy@fuergy.com.