systémová odchýlka

ide o prebytok alebo nedostatok elektriny v sústave na štvrťhodinovej báze. Vzniká vtedy, keď existuje rozdiel medzi skutočne odobratým a celkovým naplánovaným množstvom elektrickej energie. Každý subjekt zúčtovania vytvára deň vopred plán odberu a výroby elektrickej energie svojej bilančnej skupiny a zodpovedá za odchýlku, ktorú svojím nesprávnym plánovaním spôsobil. Systémová odchýlka v každej obchodnej štvrťhodine je výsledkom odchýlok všetkých subjektov zúčtovania. Systémová odchýlka môže byť kladná alebo záporná. Kladná je vtedy, ak je celkový odber v sústave nižší ako dohodnuté, resp. naplánované množstvo všetkých subjektov zúčtovania. Existuje teda prebytok elektriny v sieti. Záporná je naopak vtedy, ak je celkový odber vyšší oproti plánu a elektriny je v sieti nedostatok.
ZDROJ: https://www.informacni-portal.cz