odchýlka subjektu zúčtovania

je rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré subjekt zúčtovania pre svoju bilančnú skupinu naplánoval a skutočným odobratým a vyrobeným množstvom elektriny bilančnej skupiny v MWh, zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej elektriny. Odchýlka subjektu zúčtovania má kladné znamienko, ak subjekt zúčtovania spôsobí svojím správaním v sústave prebytok elektriny a naopak záporné znamienko, ak spôsobí nedostatok elektriny v sústave.
ZDROJ: https://www.okte.sk