certifikovaná podporná služba

ide o zmluvné poskytovanie regulačnej elektriny (kladnej a/alebo zápornej) subjektom, ktorý spĺňa technické a obchodné podmienky určené prevádzkovým poriadkom SEPS. Subjekt sa zmluvne zaväzuje k minimálnej dĺžke disponibility, počas ktorej je schopný poskytovať regulačnú energiu. Za poskytnutú regulačnú energiu, ako aj za svoju disponibilitu v čase, kedy regulačnú energiu neposkytol, získava finančnú odmenu. V prípade, že v rámci disponibility systém SEPS deteguje neschopnosť subjektu dodržať zmluvne dohodnutú disponibilitu je subjekt naopak pokutovaný. Certifikované PpS poskytujú prevažne subjekty spaľujúce fosílne zdroje energie, ako napríklad teplárne, diesel generátory. Zelenými poskytovateľmi certifikovaných PpS sú napríklad prečerpávacie nádrže alebo subjekty spaľujúce biomasu, no a po novom už aj batériové úložiská.