maximálna rezervovaná kapacita (MRK)

na napäťovej úrovni VVN, VN (veľmi vysoké napätie, vysoké napätie) je to maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať z distribučnej sústavy. Konkrétne ide o strednú hodnotu štvrťhodinového činného výkonu dojednaná v zmluve o pripojení do sústavy alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená ampérickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom alebo prepočítaná kilowattová hodnota MRK na prúd v ampéroch dojednaná v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto.
ZDROJ: https://www.zsdis.sk