regulovaný odberateľ elektriny

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny od dodávateľa elektrickej energie a má zákonný nárok na cenu dodávky plynu alebo elektriny za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ide o domácnosti a tzv. malé podniky s ročnou spotrebou do 30 MWh elektriny alebo 100 MWh plynu. Patria k nim aj spoločenstvá vlastníkov bytov s vlastnou kotolňou, zariadenia sociálnych služieb, nájomné a sociálne byty.
ZDROJ: https://www.energie-portal.sk